Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.

Přeskočit na obsah Přejít na navigaci

Ochrana osobních údajů

Mateřská škola Luhačovice, okres Zlín, příspěvková organizace IČ: 70997951 (dále jen MŠ Luhačovice)
je příspěvkovou organizací Města Luhačovice, které je jejím zřizovatelem.

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení předškolní výchovy a zajištění stravování dětí.

V rámci zajišťování svých činností provádí MŠ Luhačovice, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 • Zápis do MŠ
 • Organizace předškolního vzdělávání
 • Zajištění odborné praxe, vydávání potvrzení o praxi
 • Evidence uchazečů o zaměstnání
 • Výběrová řízení na zaměstnance
 • Pracovněprávní a mzdová agenda
 • Evidence úrazů
 • Ochrana majetku a osob
 • Prezentace MŠ Luhačovice
 • Projekty, žádosti o dotace
 • Vedení účetnictví MŠ Luhačovice
 • Smlouvy, objednávky zboží a služeb

Většina osobních údajů je zpracovávána na základě povinností, uložených organizaci zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob.

Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu zákonných zástupců dětí.

Informace o zpracování osobních údajů:

1)  Organizace zpracovává osobní údaje podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají konkrétní situace.  Organizace pak prokáže závažnost a oprávněnost zájmů organizace, které nezasahují do zájmů nebo základních práv
a svobod občana.

 

2) Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům a institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

 

3) Při zpracování osobních údajů v MŠ Luhačovice nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

 

4) Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě ve znění pozdějších předpisů.

 

5) Máte právo:

 • Požadovat umožnění přístupu ke svým osobním údajům a osobním údajům dítěte
 • Požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u MŠ Luhačovice jsou nepřesné),
 • Požadovat vymazání osobních údajů dítěte, popř. požadovat omezení jejich zpracování
 • Podat stížnost u dozorového orgánu

 

6) Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

7) Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

8) Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Milan Levkov,  tel. 577 197 451, email: poverenec@mesto.luhacovice.cz

Nahoru